top of page
RISE LOGO
4 people sitting with laptops on white chairs talking together

การรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อกังวล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

คณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรือร้องเรียน แจ้งข้อมูล ข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีช่องทางและกระบวนการในการแจ้งเบาะแส และพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างโปร่งใส และยุติธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียนบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับรายงาน แจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกระทำที่อาจทำให้เกิด ความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือประเด็นที่ต้องการคำแนะนำ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ขอบเขตของเรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใด ที่กระทำการแทนบริษัทฯ อาจถูกร้องเรียนตามนโยบายฉบับนี้หากมีการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การใช้กลไกตามนโยบายฉบับนี้ อาจครอบคลุมการประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

 1. พบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือมีการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริต

 2. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นพนักงานติดสินบน /รับสินบน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานเอกชน

 3. พบเห็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ หรือมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่า อาจจะเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชั่น

 4. พบเห็นการกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

 5. พบเห็นการกระทำความผิดทางอาญา หรือยุยงให้กระทำความผิด

 6. พบเห็นการกระทำที่สุ่มเสี่ยงใดๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริต การให้สินบน และการขู่กรรโชก

 7. พบเห็นการกระทำ ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระทำในทางบัญชี รายงาน บันทึกรายการ และแนวทางปฏิบัติ และ/หรือ รายงานทางการเงิน หรือการควบคุมภายในที่มีพิรุธหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติทั่วไป

 8. พบเห็นการกระทำโดยเจตนาให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสียประโยชน์ หรือการกระทำที่ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
   

ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนไม่มีความประสงค์เปิดเผยตัวตนให้ทราบ ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นตัวแทนเพื่อพิจารณาถึงข้อมูลประกอบเรื่องร้องเรียนถึงข้อเท็จจริงและหลักฐานที่มีนั้นชัดเจนหรือเพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่รับเรื่องร้องเรียนหากเป็นไปตามกรณี ดังนี้

 1. เรื่องที่ไม่ระบุพยาน หลักฐาน หรือพฤติการณ์ที่กระทำการทุจริต หรือประพฤติผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงได้

 2. เรื่องของงานทรัพยากรบุคคล ตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องวินัย  การลงโทษ และการร้องทุกข์ของบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจได้รับไว้พิจารณา หรือวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานคุ้มครองและรักษาความลับการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อกังวล

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะแจ้งด้วยวิธีใด บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสและจะเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในระหว่างการสืบสวนหาข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรไม่ให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายที่อาจจะเกิดของผู้แจ้งร้องเรียนหรือเบาะแสเป็นหลัก รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันที่เป็นผลกระทบต่อความสัมพันธ์ด้านการทำงานของพนักงานที่แสดงตนและแจ้งเบาะแส เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานและรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเป็นสำคัญ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารลับ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ จดหมายทางไปรษณีย์

​ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมล : whistleblowing@riseaccel.com 

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ อี, เอฟ  ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อีเมล : ceo@riseaccel.com หรือ

ไปรษณีย์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ อี, เอฟ  ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 

เลขานุการบริษัท

อีเมล : company.secretary@riseaccel.com

ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท 

บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด

127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ อี, เอฟ  ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 

2. ช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ โทร. 02-046-2929

3. Website: www.riseaccel.com ที่ Menu “Whistleblowing”

หมายเหตุ: 

 1. กรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้อนเรียน ต้องการส่งไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, เลขานุการบริษัท ท่านสามารถระบุชื่อตำแหน่งและส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ “บริษัท ไรส์ แอคเซล จำกัด เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ อี, เอฟ       ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330”

 2. ในกรณีผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร ขอให้ท่านส่งเรื่องร้องเรียนมายัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

 3. ในกรณีที่มีประเด็นข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เกี่ยวการทุจริตคอร์รัปชั่น อันเป็นกรณีเร่งด่วนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานไปตามลำดับชั้นโดยทันที และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดเพื่อสั่งการโดยไม่ชักช้า

Contact us

bottom of page