5 แนวทางปฏิบัติ สร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วย “นวัตกรรมองค์กรเพื่อสังคม”Corporate Social Innovation is the new CSR

สร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วย “นวัตกรรมองค์กรเพื่อสังคม” [พร้อม 5 แนวทางปฏิบัติ]


กว่าหลายทศวรรษที่ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการบริหารองค์กรทั่วโลก ผู้บริโภคต่างคาดหวังที่จะเห็นองค์กร ทำหน้าที่เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนให้สังคมหรือโลกไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมที่ช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาการศึกษา ปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมไปถึงประเด็นทางสังคมอื่นๆ ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ

สังเกตได้ว่า องค์กรในปัจจุบันไม่ได้สื่อสารแค่เรื่องสินค้าและบริการที่ดีกว่าคู่แข่งเท่านั้น แต่เน้นสื่อสาร ‘Brand Purpose’ วิสัยทัศน์และภารกิจที่มุ่งเน้นการให้คุณค่ากับสังคมมากยิ่งขึ้น


แต่ในปีที่ผ่านมา การระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้บริโภคตั้งตารอ ‘Actions’ หรือการลงมือทำ เพื่อช่วยเหลือสังคมที่เป็นรูปธรรมมากกว่าเดิมจากองค์กร ไม่ใช่แค่คำพูด PR หรือ Branding

จากรายงาน Connecting the Dots 2021 จาก Global Web Index พบว่า


กว่า 41% ของผู้บริโภคต้องการเห็นองค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญปัญหาทางสังคมมากยิ่งขึ้น

ซึ่ง Twitter ก็ได้นำเสนอผลการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผู้บริโภคกว่า 77% เห็นด้วยว่าพวกเขารู้สึกดีต่อแบรนด์ที่มีความพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมในช่วงการระบาดของ COVID-19


ตัวอย่างที่น่าสนใจจากองค์กรใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าเป็นฝั่งบริษัทเทคโนโลยีอย่าง Facebook ที่ออกฟังก์ชันใหม่ ‘Business Nearby’ รวมถึง สติกเกอร์ พร้อม #SupportLocal ใน Instagram บริษัทในเครือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถร่วมกันสนับสนุนธุรกิจเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้ผู้บริโภค

หรือฝั่งแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง P&G แม้จะไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยตรง แต่ก็ได้จัด Virtual Innovation Challenge หรืองานประกวดนวัตกรรมแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อเฟ้นหาเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือผู้บริโภคในด้านความเป็นอยู่และสุขภาพในสภาวะที่ยากลำบากในช่วงปีที่ผ่านมา


จะเห็นได้ว่านอกจากการทำ CSR โดยทั่วไป อย่างการบริจาคเงิน สิ่งของที่จำเป็น

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสังคม หรือ Social Innovation คือ อีกหนึ่งทางเลือกที่หลายองค์กรกำลังมุ่งหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับจากนี้เป็นต้นไป


เพราะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่เพียงแต่ให้การช่วยเหลือในระยะสั้น แต่เป็นการคิดค้นพัฒนาและนำเสนอโซลูชันที่จะแก้ปัญหาทางสังคมที่ตอบโจทย์ได้ในวงกว้างขึ้น (Scability) ตรงจุดมากขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น (Sustainability)

ซึ่ง ‘ความยั่งยืน’ นับเป็นวาระหลักของโลกที่ทุกภาคส่วนต้องการผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมและแก้ไขปัญหาได้จริง


ตลอดหลายปีที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็นเสมือนแม่ทัพใหญ่ที่คอยรวมกำลังและทรัพยากรจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไป เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ในการทำ Sustainable Development Goals หรือ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ที่คิดค้นโดยองค์การสหประชาชาติให้สำเร็จ โดยมุ่งแก้ปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม


ซึ่งหลายองค์กรใหญ่ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับองค์กร อย่าง Nike แบรนด์กีฬาที่มีมูลค่าแบรนด์กว่า 34.8 ล้านเหรียญที่มีการตั้งเป้าหมาย SDG ในข้อ 12 ด้านแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง ผ่านโปรเจค Move to Zero ที่ Nike มุ่งหน้าลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและขยะที่เกิดจากการผลิตให้เป็น 0 เพื่อเป็นส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยล่าสุด Nike ได้นำนวัตกรรมทางด้านวัสดุและ Circular Design ที่เน้นการออกแบบอย่างยั่งยืน มาใช้ในการผลิต Nike Air VaporMax 2020 Flyknit ที่ทำมาจากเส้นใยฟลายนิตที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled Flyknit Yarn)


ในยุคหลัง COVID-19 นี้ เศรษฐกิจโดยรวมจะอยู่ในช่วงฟื้นตัวทั่วโลก เราจะเห็นอีกหลายองค์กรที่เดินหน้าคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจังมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นหรือทวีความรุนแรงขึ้นในยุค New Normalแนวทางปฏิบัติขององค์กร ที่ต้องการเริ่มดำเนินการและพัฒนา นวัตกรรมองค์กรเพื่อสังคม (Corporate Social Innovation)


  • 1.เลือกประเด็นทางสังคมที่เหมาะกับองค์กร

ประเด็นทางสังคมที่องค์กรต้องการนำนวัตกรรมเข้าไปช่วยแก้ปัญหา ควรเริ่มจากเป้าหมายหรือจุดแข็งขององค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ มีทรัพยากร และบุคคลกรอยู่แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างนวัตกรรมทั้งกับตัวองค์กรเองและสังคม


  • 2. ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมนั้น ๆ อย่างถ่องแท้

การแก้ปัญหาทางสังคม เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องศึกษาทั้งในแง่ของความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานั้นและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับปัญหาให้ดีเสียก่อน ซึ่งเราสามารถนำหลักการ Empathy หรือ การทำความเข้าใจผู้บริโภคอย่างถ่องแท้ หนึ่งในขั้นตอนของ Design Thinking กระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ในการหาโซลูชันที่ตอบโจทย์และยั่งยืน


  • 3.จับมือกับหน่วยงานอื่น ๆ

การร่วมมือกันระหว่างองค์กรใหญ่กับสตาร์ทอัพเพื่อสังคม หรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นสังคมต่าง ๆ โดยนำความรู้และจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาร่วมพัฒนาเป็นนวัตกรรมองค์กรเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถทำในรูปแบบที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งในกลุ่มเล็กที่เกิดจากการพูดคุยกัน หรือจัดเป็น Hackathon หรือการแข่งขันทางนวัตกรรมที่ให้ประชาชนที่มีความสามารถและมีความรู้ด้านนวัตกรรมมาช่วยคิดค้นนวัตกรรมทางสังคมที่นำไปใช้ได้จริง โดยองค์กรทำหน้าที่สนับสนุนทางด้านทรัพยากรที่จำเป็น เช่น เงินทุน คน ข้อมูล และอื่น ๆ


  • 4.คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

การแก้ไขปัญหาทางสังคมต้องใช้เวลา เป็นไปได้ยากมากที่องค์กรจะพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาและสำเร็จอย่างแพร่หลายในครั้งแรก ส่วนใหญ่นวัตกรรมจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความต้องการใหม่ ๆ และความเปลี่ยนแปลงของทั้งคนและโลก ดังนั้น องค์กรควรมีการจัดตั้งทีมเฉพาะที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน


  • 5.สื่อสารให้คนในองค์กรได้รับรู้อย่างทั่วถึง

สุดท้ายนี้ การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมควรเป็นวาระของคนทั้งองค์กร ไม่ใช่แค่ทีม CSR หรือ IT ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ องค์กรควรสื่อสารให้คนในองค์กรทุกระดับเข้าใจถึงเป้าหมายของการทำนวัตกรรมองค์กรเพื่อสังคม ผลกระทบหากนวัตกรรมนี้เป็นรูปธรรม ความคืบหน้าของนวัตกรรมเป็นระยะ ๆ รวมถึงขอความร่วมมือจากคนในองค์กรจากทุกฝ่ายในการผลักดันให้นวัตกรรมองค์กรทางสังคมนี้สำเร็จและนอกจาก นวัตกรรมองค์กรเพื่อสังคม แล้ว ยังมีอีก 6 เทรนด์ ใน

Corporate Innovation & Transformation Trends 2021

ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณ เปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม และก้าวทันโลกในปี 2021

สามารถดาวน์โหลดรีพอร์ตฉบับเต็ม พร้อมแนวทางปฏิบัติ ได้ที่ bit.ly/CorporateInnovationTrends2021


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมองค์กรได้ที่


Facebook: RISECorporateInnovation


Email: hello@riseaccel.com


Phone: (+66) 2 046 2929


Website: riseaccel.com


Be the first to get our updates and special offers

RISE (Headquarter)

127 Gaysorn Tower, Level 22, Unit A, D, E, F, Corridor, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan,

Bangkok 10330

Phone : (+66) 2 256 9918

E-mail : hello@riseaccel.com