aBorrow

เอบอร์โรว์ขอขอบคุณโครงการกรุงศรีไรส์ที่ให้โอกาสเราได้เข้าร่วมโครงการ และมีโอกาสได้ปรึกษากับเหล่าผู้เชี่ยวชาญจริงๆในด้านต่างๆ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารกรุงศรี และนอกวงการการเงิน รวมถึงได้แง่คิดและมุมมองจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ทางเราสามารถตกผลึกทางความคิด เกิดเป็นไอเดียจนสามารถสรุปเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองได้อย่างดี จากที่ตอนแรก โมเดลธุรกิจของเรายังไม่ชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบไหน ซึ่งเราต้องการเป็นช่องทางให้สมัครกู้ได้หลายสถาบันการเงิน แต่ด้วยคำแนะนำจากผู้ใหญ่ในธนาคารว่าทางกฎหมายยังมีประเด็นหลายอย่างที่ยังไม่เอื้อกับโมเดลธุรกิจนี้ จนท้ายที่สุดเราจึงเปลี่ยนเป็น Loan Matching Platform ที่จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการจะกู้ได้มากกว่าเว็บไซต์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไป เพราะว่าสามารถแนะนำสินเชื่อที่ดีที่สุดได้ตรงกับความต้องการและคุณสมบัติของผู้กู้เอง ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์กับสถาบันการเงิน เพราะรายชื่อลูกค้าจากเราจะมีคุณสมบัติตามที่สถาบันการเงินต้องการ ทำให้ขั้นตอนการทำงานของสถาบันการเงินนั้นง่ายขึ้นอีกด้วย  นอกจากนี้ ตัวโครงการยังให้โอกาสในการรู้จักเพื่อนๆในวงการ Fintech Startup ด้วยกัน ได้รับคำแนะนำจากประสบการณ์ของรุ่นพี่ startup ทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจในการเริ่มสร้างธุรกิจมากขึ้น
อีกทั้งมีคนคอยช่วยปรึกษาระหว่างร่วมโครงการ และโอกาสในการรู้จัก
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สามารถจะสร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจกันได้ในอนาคต
รวมถึงทีมงานRISE ที่พร้อมจะสนับสนุนแนะนำเราให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งการจัดเตรียมงาน Demo Day เพื่อให้เราได้มีเวทีในการนำเสนอต่อผู้ที่สนใจใน Fintech และการช่วยฝึกซ้อมการ Pitch บนเวที จนไปถึงการช่วยประชาสัมพันธ์บริษัทของเราตามสื่อต่างๆอีกด้วย